سوزن قلم انسولین پیک سلوشن 5 میلی متر بسته 100 عددی اتمام موجودی
سوزن قلم انسولین پیک سلوشن 5 میلی متر بسته 100 عددی

<p>5 میلی متر ، 31 گیج لبه های تیز تر سطح مقطع نازک تر اصطکاک کمتر سوز...